Pravidla a smluvní podmínky

Smluvní podmínky Q Fit klubu

EOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

PREAMBULE

1.     Tyto Všeobecné smluvní podmínky členství v Q Fit (dále také jako "Podmínky" nebo také jen jako „VSP”), stejně jako níže specifikovaný Ceník a Provozní  řád tvoří nedílnou součást Smlouvy o poskytování služeb v Q Fit (dále také jen "Smlouva") uzavřené mezi Q Fit, (dále také jen "Společnost") a členem uvedeným ve smlouvě (dále také jen „Člen” nebo rovněž „Žadatel” ).

2.     Společnost provozuje pro své členy Q Fit, v rámci něhož sdružuje své klienty – návštěvníky klubu formou dlouhodobého členství a vyšší formy spolupráce.

3.     Podpisem smlouvy nedochází ke vzniku občanského sdružení, spolku, ani žádné formy spoluvlastnictví majetku mezi Členem a Společností. Členství v Q Fit je službou, která je členovi poskytována Společností na základě Smlouvy.

4.     Tyto Podmínky se vztahují též na Členy, jimž je statut Člena přiznán na základě Smlouvy uzavřené mezi Společností a třetí osobou v jejich prospěch (např. firemní členství).

5.     Tyto Podmínky se přiměřeně vztahují též na osoby, které jsou oprávněny využívat služeb Q Fit  na základě tříměsíčního a dvanáctiměsíčního členství s ohledem na povahu takového členství.

6.     Společnost za podmínek stanovených Smlouvou, těmito Podmínkami a Provozním řádem opravňuje Člena k využívání zařízení Q Fit a služeb v něm poskytovaných.

7.     Členství se vztahuje pouze na osobu Člena, je nepřenosné, nepřevoditelné a nepřechází na právní nástupce Člena.

ČLÁNEK I. – VZNIK, ZMĚNY A ZÁNIK ČLENSTVÍ V Q FIT

1.     Pokud není v těchto Podmínkách nebo ve Smlouvě stanoveno jinak, členství v nolimits vzniká podpisem Smlouvy.

2.     Není-li mezi Členem a Společností uzavřená zvláštní písemná smlouva, je Smlouva uzavírána na formuláři Společnosti.

3.     Smlouva je uzavírána na dobu určitou, a to na dobu tří nebo dvanácti měsíců (v závislosti na typu členství) s tím, že tříměsíční nebo dvanáctiměsíční období trvání smlouvy počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla smlouva mezi společností a členem uzavřena. V případě, kdy nedojde k prodloužení smlouvy na dobu neurčitou, platí, že smlouva mezi společností a členem skončí uplynutím tří nebo dvanácti po sobě jdoucích měsíců, a to vždy k poslednímu dni v měsíci.

4.     Neoznámí-li Člen Společnosti písemně nejpozději jeden kalendářní měsíc před skončením smlouvy uzavřené na dobu určitou, že na jejím skončení trvá, doba trvání Smlouvy se bez dalšího prodlužuje na dobu neurčitou. Společnost je oprávněna odmítnout (písemným sdělením zaslaným Členovi ke dni skončení trvání smlouvy) takovéto prodloužení v případech, kdy je člen v prodlení s jakoukoliv splátkou svých peněžních závazků (zejm. platba Poplatků).

5.     Pokud není v těchto Podmínkách nebo ve Smlouvě stanoveno jinak, nemůže být Smlouva skončena dříve, než uplynutím doby na kterou byla uzavřena.

6.     Dojde-li k prodloužení trvání Smlouvy na dobu neurčitou ve smyslu odstavce 4 výše, je od tohoto okamžiku kterákoli ze smluvních stran oprávněna ukončit Smlouvu kdykoli písemnou výpovědí s výpovědní dobou 1 kalendářní měsíc. Výpovědní doba počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Během výpovědní doby je Člen povinen i nadále hradit Poplatky. Členství a práva a povinnosti s ním spojené končí a Smlouva zaniká k poslednímu dni výpovědní doby.

7.     Smluvní strany tímto berou na vědomí, že nebude-li Poplatek nebo kterákoli splátka Smlouvou nebo těmito VSP sjednaného peněžního závazku Člena uhrazena nejpozději do dvaceti (20) dnů ode dne jejich splatnosti, je Společnost oprávněna od této smlouvy odstoupit, přičemž platí, že Smlouva se ruší ke dni oznámení, rozuměno doručení odstoupení a smluvní strany si nejsou povinny vracet nic z toho, co na základě této Smlouvy po dobu jejího trvání obdržely, aniž by tím však byla dotčena povinnost Člena uhradit jakékoliv další peněžité závazky vůči Společnosti vzniklé na základě nebo v souvislosti s těmito Podmínkami a/nebo Smlouvou.

8.     Společnost si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy s okamžitou účinností a tím okamžitě zrušit členství příslušného Člena v případě, že tento Člen opakovaně nebo podstatně porušil Smlouvu nebo tyto Podmínky nebo Provozní řád nebo opakovaně neuposlechl pokynu vedení Společnosti či zaměstnance Společnosti odpovědného za chod a bezpečnost Společnosti.

9.     Člen je oprávněn odstoupit od Smlouvy s okamžitou účinností a bez nutnosti platit odstupné v případě, že Společnost přes písemné upozornění opakovaně závažně poruší Smlouvu nebo tyto Podmínky.

10.   Dojde-li k ukončení trvání Smlouvy před uplynutím doby určité, na niž byla sjednána, z důvodu porušení povinností na straně Člena, zejména z důvodu nezaplacení sjednaných splátek nebo neplnění členských povinností (viz odstavce 8 a 10 tohoto článku VSP), je Společnost oprávněna požadovat a Člen je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši odpovídající násobku počtu měsíců zbývajících do uplynutí Smlouvou sjednané doby určité a měsíční výši Poplatku, která je Ceníkem stanovena pro určitý Smlouvou sjednaný typ členství. Na zvýhodněnou sazbu Poplatku platnou pro příslušného Člena dle Smlouvy se pro tyto účely nebere zřetel.

11.   V případech uvedených v odstavcích 8 a 10 tohoto článku VSP dále platí, že právo na náhradu škody není zaplacením smluvních pokut dotčeno. Na úhradu smluvních pokut je Společnost oprávněna započíst platby již od Člena obdržené, přičemž případný finanční přebytek bude Členovi vrácen do třiceti dnů od ukončení členství.

ČLÁNEK II. – ČLENSKÁ KARTA

1.     Bude-li tak uvedeno ve Smlouvě nebo stanoví-li tak Společnost, platí, že bezprostředně po vzniku členství v Q Fit, tj. nejpozději do jednoho kal. měsíce po uhrazení členského poplatku (nebo jeho první splátky) bude Členovi vydána členská karta. Členská karta slouží k prokázání členství v Q Fit a opravňuje Člena k využívání služeb v Q Fit.

2.     Členská karta je osobní a nepřenosná,  její zapůjčení jiné osobě je zakázáno. Ztrátu členské karty je Člen povinen okamžitě ohlásit Společnosti. V případě ztráty členské karty bude za novou členskou kartu členovi účtována jednorázová částka 300,-Kč.

3.     Bude-li tak uvedeno ve Smlouvě nebo stanoví-li tak Společnost, platí, že Člen je povinen se před každým vstupem prokázat členskou kartou. V případě pochybnosti o totožnosti klienta je klient na žádost zaměstnanců Společnosti povinen prokázat svou totožnost platným úředním průkazem totožnosti s fotografií.

4.     Bude-li členská karta vydána a neprokáže-li se Člen členskou kartou nebo neprokáže-li na žádost svou totožnost, nemá Člen nárok na poskytnutí služeb Q Fit a Společnost je oprávněna odmítnout Členovi vstup.

5.     Zneužití členské karty bude považováno za porušení podmínek členství v Q Fit, na základě čehož je Společnost oprávněna ihned ukončit členství v Q Fit, odmítnout obnovení registrace příslušné osoby v nolimits, stejně jako odmítnout této osobě jakýkoliv budoucí vstup do prostor Q Fit.

ČLÁNEK III. – TYPY ČLENSTVÍ V Q FIT

1.     Podrobnosti o jednotlivých členstvích jsou uvedeny ve Smlouvě.

ČLÁNEK IV. – ČLENSKÉ POPLATKY

1.     Člen Q Fit je při podpisu Smlouvy povinen uhradit poměrnou část členství vypočítanou od data začátku členství do posledního dne konkrétního kalendářního měsíce. Člen je dále povinen hradit další, i nepravidelné platby a splátku (Poplatky) ve výši dohodnuté ve Smlouvě.

2.     Poplatky mohou být hrazeny ve splátkách, pouze bylo-li to stranami ve Smlouvě sjednáno.

3.     Skutečnost, že Člen nevyužívá služeb Q Fit, jej nezbavuje povinnosti platit Poplatky. S výjimkami uvedenými v těchto Podmínkách neposkytuje Společnost náhradu ani nevrací  předplatné na poskytované služby nebo zboží uhrazené za trvání členství.

4.     Výše poplatků je určována v závislosti na sjednané době a druhu členství.

5.     Není-li sjednáno jinak, je členský poplatek (jeho první splátka) splatná při uzavření Smlouvy. Další platby budou prováděny bankovním převodem, ve výjimečných případech též hotově. Bude-li Člen hradit členský poplatek v měsíčních splátkách, jsou, není-li sjednáno jinak, tyto splátky splatné předem, nejpozději ke každému 23. dni v kalendářním měsíci,  který předchází měsíci, kdy mají být služby v Q Fit využívány.

6.     Společnost si vyhrazuje právo k jednostrannému navýšení poplatků, zejména dojde-li v době po uzavření Smlouvy ke zvýšení DPH nebo růstu meziroční inflace.

7.     Společnost je oprávněna odepřít Členovi vstup v případě prodlení s úhradou Poplatků nebo jejich splátek, a to až do doby uhrazení dlužné částky.

8.     Společnost a Člen se dohodli tak, že výše členství se bude každoročně v průběhu 1. pololetí příslušného roku valorizovat podle průměrné roční míry inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem. Valorizovat se bude vždy se zaokrouhlením na celé koruny nahoru.

ČLÁNEK IV (a). – ZVLÁŠTNÍ CENOVÁ USTANOVENÍ

1.     V případě, že je sjednáno dvanáctiměsíční členství v Q Fit platí, že Společnost garantuje vrácení příslušné části Poplatku v případě, kdy Člen o toto vrácení požádal formou písemné žádosti vyplněné na recepci Q Fit a současně splnil veškeré podmínky tréninku na milon circle (trénoval min. 2x za 10 dní, cvičil vždy 2 kola milon circle za trénink, zvyšoval zátěž dle instrukcí trenéra uvedených na kartě startovací fáze). Člen má toto právo tímto způsobem odstoupit od smlouvy nejdříve po dvacátém (20) absolvovaném tréninku, nejpozději však do absolvování dvacátého prvního (21) tréninku. Garanci vrácení příslušné části Poplatku je Člen oprávněn využít pouze jednou, a to výlučně při prvním sjednání členství v Q Fit. Toto právo již nelze uplatnit v případě dalších uzavřených smluv o poskytování služeb Q Fit.


ČLÁNEK V. – OSTATNÍ USTANOVENÍ

1.     Člen je povinen oznamovat Společnosti jakoukoli změnu osobních údajů uvedených ve Smlouvě, a to bez zbytečného odkladu poté, co k této změně došlo.

2.     Společnost zasílá veškeré písemnosti členovi na adresu uvedenou ve Smlouvě, nebo jím poslední uvedenou adresu. V případě pochybností se má za to, že písemnost byla doručena nejpozději pátým pracovním dnem od jejího předání k poštovní přepravě prostřednictvím držitele poštovní licence.

3.     Společnost je oprávněna tyto Podmínky kdykoliv jednostranně měnit nebo doplňovat. Změněné nebo doplněné Podmínky nabývají účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícím po jejich zveřejnění.

4.     V případě změn (doplnění) Podmínek o nové povinnosti Člena, které neexistovaly v době podpisu Smlouvy, je Člen oprávněn Smlouvu vypovědět, a to nejpozději do sedmi dnů ode dne nabytí účinnosti změny.

5.     Podpisem Smlouvy Člen výslovně souhlasí s pořízením fotografie tak, že tato bude sloužit pro účely kontroly využívání služeb Q Fit (kontrola čerpání služeb, kreditů apod. oprávněnou osobou). Podpisem smlouvy Člen prohlašuje, že bere na vědomí skutečnost, že společnost ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) z.č. 101/2000 Sb. zpracovává a shromažďuje osobní údaje Člena za účelem realizace smlouvy a těchto Podmínek. Členovi náleží všechna práva dle z.č. 101/2000Sb., zejména dle ust. § 21 tohoto zákona. Člen (povinný) výslovně souhlasí s tím, aby Společnost (oprávněný) ve smyslu § 11 z.č. 101/2000 Sb. Shromáždil a zpracoval o Členovi údaje týkající se podoby (fotografie) jména, data narození, bydliště, názvu firmy, identifikačního čísla a sídla, a to zejména za účelem evidence členů a zasílání sdělení týkajících se činnosti Q Fit, a to formou sms zpráv, e-mailu či pošty. Člen prohlašuje, že se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu  zák. č. 480/2004 Sb. souhlasí; pokud Člen toto svoje souhlasné stanovisko změní, tj. že se zasíláním sdělení nebude nesouhlasit nebo pokud bude preferovat pouze určitou formu těchto sdělení, sdělí tuto skutečnost Společnosti písemnou formou.

6.     Místem plnění závazků smluvních stran je Q Fit.

7.     Případná neplatnost některých ustanovení těchto Podmínek se netýká platnosti a účinnosti ostatních ustanovení těchto Podmínek, stejně jako ustanovení Smlouvy či Provozního řádu.

8.      Ve věcech výslovně neupravených těmito Podmínkami se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran řídí přiměřeně právním řádem České republiky, zejm. pak ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

Pro jákekoliv dotazy nás prosím neváhejte kontaktovat.

Kontaktujte nás

Pokud máte zájem o první měsíc zdarma, použijte prosím formulář pod tímto odkazem. Máte-li jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat přes náš kontaktní formulář, nebo se obraťte pomocí níže uvedených kontaktů přímo na konkrétní studio.

 

Telefon

+420 776 224 911

Adresa

Q Fit Česká republika

E-mail

info@nolimitSolutions.cz